شرکت های متعجب از تغییر و شاهد تغییر
 
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑ ـﻲ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﺗﻼش ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ، ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺗﺠﺰﻳـﻪ و تحلیل ﻛﺮده و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي را ﻃﺮح رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده، ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪ.
 
بسیاری از ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ را ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داده و ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪ.
 
 
شرکت های عامل تغییر :
 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺠﺎد وﻗﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺠﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﺟﺘﻤﺎع و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ را ﺗﻐﻴﻴـﺮ دﻫﻨـﺪ.
 
شگرد های شرکت های عامل تغییر :
 

• ایجاد لابی ها در مجامع دولتی و قانون گذار

• ترتیب دادن رخداد های رسانه ای(ﺑـﺮاي ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﻨﺎﺳـﺐ روﻳﺪادﻫﺎﻳﺸﺎن)

• پیغام های تبلیغاتی

• واکنش های سریع و شدید و مدیرانه به شایعه ها

•از آگهی های خبری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗـﺎ ﻧﻈـﺮات ﻋﻤـﻮﻣﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ؛
•در دادﮔﺎه اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﻃﻴﺎن ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ رﻗﺒﺎ را در ﺧﻂ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ، و ﺑ ـﺎ ﭘﺨـﺶ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ اي ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﻮزﻳﻊ را ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪ.
 
 
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﻫﻬﺎي ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻗﻴﺪﻫﺎي ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤـﻴﻂ ﭘﻴـﺪا ﻛﻨﻨـ ﺪ. ﻣـﺜًﻼ ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻓﺮض ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺷاﻴﻌﻪ ﭘﺮاﻛﻨﻲ های آﻧﻼﻳﻦ ﺑﻲ وﻗﻔﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮاﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﻼﻓﻲ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ از ﺷﺎﻳﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨ
 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺪ. در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد، ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎري ﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﺮد اﻳـﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ و ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﺜًﻼ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻳـﺎ ارزﺷـﻬﺎي اﺳﺎﺳـﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد، ﻛﺎر زﻳﺎدي از ﭘﻴﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد. اﻣﺎ ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎﻫﻮش ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺠﺎي ﺷﻴﻮه ﺑﺮﺧـﻮرد واﻛﻨﺸﻲ، ﺷﻴﻮه ﻣﻬﺎﺟﻤﺎﻧﻪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
 
 
 

 

با آن بیمه همراه باشید: