1.تعریف مساله

هر چند تمام مراحل پروژه ی تحقیقات بازاریابی مهم هستند، تعریف مسئله مهم ترین مرحله است. از نظر پژوهشگران بازاریابی، مسائل و فرصت هایی که مدیریت با آنها رو به رو است، نسبت به هم جایگشت پذیرند و بررسی هر دو با روند تحقیقات مشابهی پیگیری می شود.

تعریف مسئله عبارت است از شرح کلی مسئله و شناسایی اجزای خاص مسئله ی تحقیقات بازاریابی.

مسئله مدیریت (مساله تصمیم گیری بازاریابی)

 تعیین مسئله تحقیق(مساله تحقیقات بازاریابی)

 

2.تعییناهدافتحقیق

فرآیند تحقیق با تعیین اهداف تحقیق شروع می‌شود. اهداف تحقیق مواردی هستند که ما از طریق تحقیق باید به دنبال تأمین آنها باشیم.

در تحقیقات کاربردی اهداف تا زمانی که وضعیت به طور کامل درک نشوند قابل فهرست‌بندی نیست. باید یک درک مشترک بین تصمیم‌گیران سازمانی و محققان بازاریابی در مورد مسأله و هدف تحقیق وجود داشته باشد. این مرحله تعریف مسأله (بيان مسأله) نام دارد. این مرحله جنبه اکتشافی دارد نه تأییدی.

تعریف مسأله در تحقیقات بازاریابی نیمی از راه‌حل مسأله است.

آلبرت اینشتین معتقد است شناسایی مسأله مهمتر از حل آن است.

 

3.برنامه‌ریزیطرحتحقیق

محقق بعد از اینکه مسأله‌ی تحقیق را شناسایی کرد باید طرح تحقیق را تنظیم کند.

طرح تحقیق یک برنامه‌ی جامع است که روش‌ها و رویه‌‌های جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مورد نیاز را مشخص می‌کند.

طرح تحقیق یک چارچوب یا برنامه‌ی اقدام را برای تحقیق ارائه می‌کند.

محقق در طرح تحقیق همچنین باید منابع اطلاعاتی، تکنیک طراحی (پیمایش یا آزمایش)، روش نمونه‌گیری، زمان‌بندی و هزینه‌ی تحقیق را شناسایی کند.

 

4.تهیه طرح تحقیق بازاریابی

 

›     تحقیقات بازاریابی را از لحاظ روش جمع‌آوری داده‌ها می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

›     اکتشافی

›     توصیفی

›     علی

 

5.انتخاب روش تحقیق

 ›     در این مرحله محقق باید از بین تکنیک‌های مختلف طراحی یکی از آنها را انتخاب کند.

›     طرحهای تحقیقی دو نوع جمع آوری را شامل می شود که عبارتند از: ثانویه و اولیه

›     چهار تکنیک طراحی برای تحقیقات توصیفی و علی وجود دارد: پیمایش، آزمایش، داده‌های ثانویه و مشاهده.

›     اهداف تحقیق، منابع اطلاعاتی در دسترس، فوریت و ضرورت تصمیم و هزینه‌ی جمع‌آوری داده‌ها تعیین‌کننده‌ی نوع روش انتخابی است.

›     رایج‌ترین روش جمع‌آوری داده‌های اولیه پیمایش است.

›     روش مشاهده بسیار سخت و پیچیده است و انجام آن برای محققان تازه کار دشوار  است.

›     برخی از موضوعات و مفاهیم ذهنی و ناملموس مانند نگرش، باور و انگیزه را به سختی می‌توان از طریق مشاهده ارزیابی کرد.

 

بهترین روش طرح تحقیق

›     هیچ بهترین روشی برای طرح تحقیق وجود ندارد.

›     برای مثال، در نظر بگیرید که محققی باید فروش سال آینده‌ی شرکتی را پیش بینی کند. این محقق می‌تواند از روش‌هایی مانند نظرات اعضای هیأت مدیره، نظرات مدیران بازاریابی و فروش، جمع‌آوری ایده‌های کارکنان فروش، بررسی نظرات مشتریان، پیش‌بینی روند و تحلیل  عوامل بازار استفاده کند. هر کدام از این روش‌ها می‌تواند نتایج قابل اتکایی را برای محقق ایجاد نماید.

›     محققان بازاریابی می‌توانند در هر پروژه‌ی تحقیقاتی بسته به هدف تحقیق از یک طرح تحقیقاتی خاص استفاده کنند.

›     انتخاب بهترین روش طرح تحقیق به تجربه‌ی محقق بستگی دارد.

 

6. نمونه‌گیری

›     نمونه‌گیری شامل هرگونه رویه‌ای است که باعث ایجاد نتایج از یک بخش از جامعه‌ی آماری به نام نمونه‌ی آماری می‌شود.

›     نمونه زیرمجموعه‌ای از جامعه‌ی آماری است.

›     اگر ما از روش درستی در نمونه‌گیری استفاده کنیم نیازی به بررسی تک تک اعضای جامعه‌ی آماری وجود نخواهد داشت چرا که نمونه ویژگی اعضای جامعه‌ی آماری را خواهد داشت و می‌توان نتایج به دست آمده از آن را به جامعه تعمیم داد.

›     روش نمونه‌گیری احتمالی ساده (قرعه‌کشی) بهترین روش نمونه‌گیری است که در آن همه‌ی اعضای جامعه‌ی آماری از شانس برابری برای قرار گرفتن در نمونه‌ی آماری برخوردار هستند.

›     نمونه‌گیری خوشه‌ای هزینه‌های نمونه‌‌گیری را کاهش و کارایی داده‌های جمع‌آوری شده را افزایش می‌دهد.

 

7.جمع‌آوریداده‌ها

›     بعد از نمونه‌گیری نوبت به جمع‌آوری داده‌ها از نمونه می‌رسد.

›     داده‌ها را می‌توان از طریق ابزارهای مختلفی مانند مشاهده، مصاحبه یا پرسشنامه جمع‌آوری کرد.

›     برخی از روش‌ها نیازمند تعامل رو در رو با نمونه‌ی آماری هستند و برخی دیگر نیازی به درگیر کردن پاسخگو ندارند.

 

8.تحلیل دادهها

›     تحلیل داده‌ها شامل دو نوع تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی است.

›     در تحلیل توصیفی مفاهیمی چون فراوانی، میانگین، مد و نمای متغیرهای تحقیق ارائه می‌شود و در تحلیل استنباطی فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرد.

›     در تحلیل استنباطی از آزمون‌های آماری مختلفی مانند آزمون تی ‌استیودنت، همبستگی یا رگرسیون استفاده می‌شود.

›     براي انجام اين آزمون‌ها محقق بازار مي‌تواند از نرم‌افزارهاي مختلفي مانند SPSS، Lisrel، PLS، AMOS، EQS، SAS و ... استفاده كند.

 

9.نتیجه‌گیریوتهیهگزارش

›     یکی از مهم‌‌ترین کارهای محقق فراهم کردن نتایج تحقیق و گزارش آن است.

›     نتیجه‌گیری و تهیه‌ی گزارش شامل سه بخش است:

›     بیان نتایج تحقیق

›     مقایسه‌ی نتایج تحقیق با تحقیقات گذشته

›     تحلیل‌ها و تفسیرهای مدیریتی که کاربردهای تحقیق را برای مدیران نشان می‌دهد.

›     نتیجه‌گیری باید وعده‌های مطرح‌شده در «طرح پیشنهادی تحقیق» را در بر بگیرد.

›     همچنین محقق در تهیه گزارش باید دقت کند که گزارش بر اساس توانایی خوانندگان آن تهیه شود.

›     بسیاری از تحقیقات بازاریابی به دلیل استفاده از مفاهیم پیچیده نظری و آماری بدون استفاده باقی می‌مانند.

 

 

 

با آن بیمه همراه باشید: