تمام کسانی که به کسب و کارهای مختلف مشغول اند با یک مساله مشترک مواجه اند. آنها در تمام مدت فعالیت خود با این واقعیت برخورد می کنند که متقاعد نمودن دیگران تنها راه دستیابی به اهدافشان است.

توانایی افراد در متقاعد نمودن دیگران رمز موفقیت آنها در تجارتشان است. البته با کمی دقت متوجه می شویم متقاعد کردن دیگران تنها در فعالیت های مربوط مربوط به کسب و کار و فعالیت های تجاری مفید نیست، بلکه در تمام ارتباطات اجتماعی هنر متقاعد نمودن می تواند تضمین کننده موفقیت شخص و ابزاری قدرتمند برای کسب نتیجه باشد.

بطور خلاصه می توان گفت "فروشندگی هنر متقاعد نمودن دیگران است". فروشنده کسی است که تلاش می کند دیگران را به قبول یک ایده، فکر یا انجام عملی خاص متقاعد سازد.

  

 

با تعریفی که ما از فروشندگی ارایه کردیم بسیاری از فعالیت های روزانه ی افراد نوعی فعالیت فروشندگی محسوب می شود. شاید همین موضوع هم باعث شده در کتاب های فروشندگی، هنر فروشندگی معادل با هنر زندگی مردن به کار برده شود. در بسیاری از کتب فروشندگی به صراحت گفته می شود "اگر متقاعد کننده ی خوبی باشید از هنر زندگی کردن یا هنر موفق شدن در ارتباطات اجتماعی برخوردار هستید".

بنابراین یادگیری مهارت های فروشندگی نه تنها برای کسانی که قصد دارند به فروش خدمات بیمه بپردازند مفید است بلکه این مهارت ها می تواند برای تمام کسانی که به نوعی در برخورد با دیگران به متقاعد کردن آنها نیاز دارند مفید باشد

در صنعت بیمه نیز به شدت نیازمند مهارت ها و دانش فروشندگی هستند. بدین ترتیب در جلسات و تماس های مکررشان به هنر متقاعد سازی نیازمند هستند.

 

 

 با آن بیمه همراه باشید: