نیاز، خواسته و تقاضای مشتری

ﻧﻴﺎز 

اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎن،به حالاتی از کمبود احساس اطلاق می شود. ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ خوراک،پوشاک، ﺟﺎي ﮔﺮم و اﻣﻨﻴﺖ؛ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻌﻠـﻖ داﺷـﺘﻦ و ﻣﻬـﺮ و ﻋﺎﻃﻔـﻪ؛ و ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ و اﺑﺮاز ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﻧﺪ، ﺑﻠﻜـﻪ ﺟﺰﺋـﻲ از ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﺳﺎﺳـﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

 

ﺧﻮاﺳته 

ﻧﻮﻋﻲ از ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و شخصیت فرد شکل می گیرد. ﻳﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻏـﺬا  ﻧﻴﺎز دارد، وﻟﻲ ﺧﻮاﻫﺎن ﻳﻚ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ مک دونالد بزرگ ﺑﺎ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ ﺳﺮخ ﻛﺮده و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ اﺳﺖ. ﻓﺮدي در ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﻮرﻳﺲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﻴﺎز دارد وﻟـﻲ اﻧﺒﻪ، ﺑﺮﻧﺞ، ﻋﺪس و ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳته توسط جامعه ای که فرد در آن زندگی میکند ﺷﻜﻞ ﻣی گیرد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز را ﺑﺮﻃـﺮف ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ﺗﻮﺻـﻴﻒ  می شود.

 

ﺗﻘﺎﺿﺎ 

وﻗﺘﻴﻜﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮاي ﺧﻮاﺳﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ آن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫـﺎ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ، درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش را داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ارﺿﺎء ﻛﻨﻨﺪ، اﻳﺠﺎد می شود.

ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، وﻗﺖ زﻳﺎدي را ﺻﺮف ﻳﺎدﮔﻴﺮي و درك ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. اﻳـﻦﺷﺮﻛﺘﻬﺎ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زیادی را در مرد ﻣﺼﺮف کنندگان اﻧﺠﺎم داده و اﻃﻼﻋﺎت و داده های زﻳﺎدي در ﻣﻮرد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را تحلیلﻣﻲ ﻛﻨنﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﻣﻨـﺪان اﻳـﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ، در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﺣﺘﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان، ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و داﺋﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨد(مثال مدیران اجرای P&G بطور منظم با مصرف کنندگان چه در خانه یا محل های دیگر  وقت سپری می کنند)

 

 

با آن بیمه همراه باشید: