فرایند طراحی محصول بیمه ای

برای خیلی از کارآفریینان و یا مرتبطین به حوزه بیمه این سوال مطرح می شود که برای اینکه بتوان یک محصول جدید بیمه ای را طراحی کرد باید به چه شکل عمل کنیم؟

بیمه مرکزی این فرآیند را به شکل زیر بیان می دارد:

طراحان محصولات بيمه‌اي جديد به دو دسته اشخاص حقيقي و حقوقي تقسيم‌بندي مي‌شوند كه هريك فرآيندي به شرح زير براي اخذ مجوز طي خواهند نمود:

الف – اشخاص حقيقي: در ابتدا لازم است طراح به يكي از شركت‌هاي بيمه مراجعه نموده و طرح پيشنهادي خود را به صورت تفضيلي براي شركت بيمه تشريح و توجيه نمايد، پس از آن شركت بيمه با بررسي جوانب مختلف فني و اجرايي محصول و همچنين وجود يا عدم وجود بازار اجرايي طرح بيمه‌اي را پذيرفته و يا رد مي‌نمايد، چنانچه طرح توسط شركت بيمه مورد پذيرش قرار گيرد، آن شركت پس از قالب‌بندي طرح در چارچوب بخشنامه فوق‌الذكر آن را براي اخذ مجوز به بيمه مركزي ارسال خواهد نمود. البته شركت‌هاي بيمه موظفند حقوق و تكاليف طراحان محصولات بيمه‌اي جديد را در چارچوب قرارداد مكتوب مشخص نمايند. ممكن است طرح توسط افراد حقيقي به ساير سازمانها معرفي و از آن طريق براي بررسي به بيمه مركزي ارسال گردد كه در زير شرح داده مي شود.

ب- اشخاص حقوقي: طراحان حقوقي خود به دو دسته شركت‌هاي بيمه و ديگر سازمان‌ها، نهادها و ... تقسيم‌بندي مي‌شوند:

- شركت‌هاي بيمه:‌ فرآيند طراحي محصولات بيمه‌اي جديد براي شركت‌هاي بيمه به وضوح در بخشنامه ذكر شده است.

- ساير سازمان‌ها، نهادها، وزارتخانه‌ها و...: براي چنين طرح‌هايي دو رويه در نظر گرفته مي‌شود، يكي طرح‌هايي كه مصوبه دولتي دارد و به صورت مستقيم در بيمه مركزي تصميم‌گيري مي‌شود و يا طراح‌هايي كه مجدداً براي اعلام‌نظر به شركت‌هاي بيمه ارسال مي‌شود و فرآيند مرحله قبل تكرار مي‌شود.

 

با آن بیمه همراه باشید: