شناسایی عوامل موقعیتی ، زمانی و مکانی برای بازاریابان منبع اطلاعات بسیار گرانبهایی برای برنامه ریزی و اجرای برنامه های تبلیغات و بازاریابی است. مثلا اگر بازاریابان دلیل خرید را بدانند، می توانند پیام های تبلیغاتی متناسب با دلیل خرید، طراحی کنند .در ایران روز مادر،سال نو،روز معلم و ... مناسبت هایی هستند که افراد هدایای گوناگونی را خریداری می کنند و به دیگران هدیه می دهند .

 

1 . دلیل خرید : نخستین عامل برای مشغولیت در تصمیم گیری خرید است مثلا ممکن است خرید برای استفاده شخصی یا برای دادن هدیه باشد.

علت خرید

2 . مکان خرید : عوامل احاطه کننده فیزیکی ، از قبیل : نور، موزیک و دکوراسیون که ممکن است بر تصمیم خرید اثر بگذارند.

مکان خرید

3 . زمان خرید : شامل مقطعی خاص در یک روز یا مدت زمان موجود و ممکن برای خرید است، مانند خوردن ناهار.

زمان خرید

4 . شرایط خرید : مانند شرایط روحی یا مقدار پولی است که خریدار در دسترس دارد، ممکن است بر فرایند تصمیم خرید موثر باشد.

شرایط خرید

 

همه عوامل احاطه کننده یاد شده بر حضور افراد هنگام تصمیم گیری خرید تاثیر می گذارند. متناسب با هر یک از این عوامل، موقعیتی ، برنامه های تبلیغاتی باید طراحی و اجرا شوند .

عضویت درآن بیمه

با آن بیمه همراه باشید: