آموزش بازاریابی و فروش بیمه نیاز به تحول جدی دارد. هم زمانه دگرگون شده و هم سطح انتظارات و توقعات اشخاص و جامعه افزایش یافته است. ظهور و بروز تکنولوژی های نوظهور سطح آگاهی ها و اطلاعات انسان ها را بالا برده است. و همچنین سبک زندگی در پرتو این آگاهی ها و دانایی ها به مراتب تنوع و گستردگی بیشتری پیدا کرده است. صعنت بیمه نیز باید به موازات این سبک زندگی، تحولات تازه ای را پذیرا باشد.

به موازات پیشرفت های وسیع علوم، پژوهشگران و متخصصان روانشناسی به یادگیری مداوم تاکید می ورزند که آموزش بزرگسالان گاه تفاوت های فاحشی با یادگیری کودکان و خردسالان دارد. با وجود این، همچنان بزرگسالانی که خریدار خدمات بیمه ای هستند، در معرض همان شیوه های قدیمی و سنتی هستند که انتقال اطلاعات صورت می گرفت. همچنان همان روش های ابتدایی و پیش پا افتاده برای اقناع و ترغیب بزرگسالان بکار گرفته می شود  که با سطح انتظارات و ادراکات و توقعات آنان همتراز نیست.

به طور کلی  هم عرضه کنندگان خدمات بیمه ای و هم مشتریان صنعت بیمه در پرتو این دگرگونی ها، واجد ادراکات جدید، دریافت های تازه و زبان جدید هستند. بسیاری از آنچه قبلا از سوی نمایندگان و کارگزاران بیمه مطرح می شد، همچنین شیوه هایی که برای انتقال اطلاعات بیمه و روش های اقناع صورت می گرفت، کارایی خود را از دست داده اند. بنابراین مشاهده می کنیم که صنعت بیمه دچار تحولی در آموزش، بازاریابی و فروش شده است که نیازمند بکار گیری راهکار ها و روش های صحیح برای مقابله و منطبق شدن با آن است.

با آن بیمه همراه باشید تا در ادامه در مورد این راهکارها و روش ها صحبت کنیم.

 

 

با آن بیمه همراه باشید: