بخش بندی بازارهای مصرفی

بازارهای مصرفی را به روشهای مختلفی می توان تقسیم بندی کرد. یکی از آن روش ها به شرح زیر می باشد:

 

ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﺑﻨــﺪي بر اساس مناسبت ها (موقعیت ها):

  •  ﺧﺮﻳﺪاران را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ در آن اﻳﺪه ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺸﺎن ﻣﻲرﺳﺪ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ در آن ﺧﺮﻳﺪ را اﻧﺠـﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ در آن ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد.
  •  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ، ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ را در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﻌﻤﻮً ﻻ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣـﺎ اﻧﺠﻤـﻦ ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺧﻮردﻧﻲ ﺑﺎورﻧﻜﺮدﻧﻲ» ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮده ﻛـﻪ ﻣﺼـﺮف ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ در ﻫـﺮ زﻣـﺎﻧﻲ از روز را ﺗﺒﻠﻴـﻎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
  • ﺑﻌﻀﻲ از روزﻫﺎي ﻣﺜﻞ روز ﭘﺪر و روز ﻣﺎدر را در اﺻﻞ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮوش ﺷﻜﻼت، ﮔﻞ، ﻛﺎرت ﺗﺒﺮﻳﻚ و دﻳﮕﺮ ﻫـﺪاﻳﺎ ﻣﺮﺳﻮم ﻛﺮده اﻧﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻳﻦ روزﻫﺎ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي وﻳـﮋ ه اي اراﺋـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. ﻣـﺜٌﻼ آﻟﺘﻮﺋﻴـﺪ "ﺟﻌﺒـﻪ ﻋﺸـﻖ" به ﺨﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ "ولنتاین ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻧﺎدري" ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

 

ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﺑﻨــﺪي بر اساس منفعت/منافع مورد انتظار

  •  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪاران در ﻣﺤﺼـﻮل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ
  • ﭘﻮﺷﺎك ورزﺷﻲ ﭼﻤﭙﻴﻮن، ﺑﺎزارش را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ از ﭘﻮﺷﺎك اﻧﺘﻈـ ﺎر دارند، ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺑﻨـﺪي ﻛـﺮده اﺳﺖ. ﻣﺜًﻼ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﮔﺮوه «شیک و برازنده» ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻮازﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮ و ﻣﺪ ﻣـ ﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ؛ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮاي ﺣﺼـﻮل ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زﻳﺒﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ. « ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ورزﺷﻲ ﺟﺪي» ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و به دنبال عملکرد و کارایی اند؛ در ﻣﻘﺎﺑﻞ «ﻣﺎدران ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ارزش» ﻋﻼﻗﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ورزش داﺷﺘﻪ آﻧﻬــﺎ ﺑــﺮاي ﺧــﺎﻧﻮاده ﺧﺮﻳــﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل دوام و ارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  •  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫـﺮ ﮔــﺮوه ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﻣﺰاﻳـــﺎي ﻣﺘﻔـــﺎوﺗﻲ اﺳـــﺖ. ﭼﻤﭙﻴــﻮن ﺑﺎﻳــﺪ ﮔﺮوﻫــﻲ ﻛــﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮد را دارد ﻳﺎ ﮔﺮوﻫـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻨــﺪ و ﭘﻮﺷــﺎﻛﻲ ﺑــﺮاي آن ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑـﺎ ﻧﻴـﺎزش ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ.

 

ادامه دارد ...

 

 

با آن بیمه همراه باشید: