بازارهای هدف بازارهایی هستند که برای ما کسب و کار ما مناسب تر هستند و تمام تلاش های خودمان را باید جهت نفوذ در این بخش ها بکار گیریم. از جمله معیارهایی که با استفاده از آن ها می توانیم بازارهای هدف را انتخاب کنیم می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) اندازه و رشد بازار:

یکی از شاخص های مهم جهت مقایسه بخش های مختلف بازار با یکدیگر اندازه تقاضا در هر یک از این بخش هاست. سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که تقاضای موجود در هر بخش از تقسیمات بازار چه قدر است ؟ سوال مهم بعدی این است که این تقاضا در آینده چگونه خواهد بود ؟ یا به زبان دیگر رشد تقاضا در آینده چگونه خواهد بود؟ بدیهی است که بازارهای دارای تقاضا بیشتر و رشد یابنده، بازارهای مناسب تری برای هدف قرار گرفتن هستند.

 

ب)جذابیت ساختاری بازار:

وضعیت رقابت نیز از جمله نکات مهم دیگری است که در زمان انتخاب بازارهای هدف باید به آن توجه کنیم. بازارهایی جذاب تر به نظر می رسند که توان رقابتی شرکت در آن ها بالاتر است و رقابت سایر شرکت ها از فشردگی کمتری برخوردار است. سودآوری ملاک دیگری است که جذابیت بازار را مشخص می کند. هرچه هزینه عملیات در بخشی از بازار کمتر و درآمد فعالیت در آن بخش بیشتر باشد (یعنی سودآوری بیشتر) آن بخش از بازار جذاب تر خواهد بود. قدرت عرضه کنندگان مواداولیه و مشتریان نیز در بازارهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. بازارهایی که در آنها قدرت عرضه کنندگان و مشتریان کمتر باشد برای فعالیت جالب تر خواهد بود. بدین ترتیب مشخص می شود رقابت، سودآوری و قدرت عرضه کنندگان و مشتریان عواملی هستند که جذابیت یک بازار را به وجود می آورند.

ج)منابع و اهداف شرکت :

شرکت ها در انتخاب بازارهای هدف باید به اهداف و منابع خود نیز توجه کامل داشته باشند. بازارهایی که فعالیت در آن به منابعی بیش از منابع شرکت نیاز داشته باشد یا فعالیت در آن در راستای اهداف شرکت نباشد بازاهای خوبی به نظر نمی رسند. عکس این مطلب نیز صادق است.

با توجه به عوامل رشد و اندازه بازار، جذابیت ساختاری بازار و اهداف و منابع، بازارهای بیمه ای را درجه بندی کرده، بازارهای مناسب تری را انتخاب می کنیم. این بازارهای بیمه ای همان بازارهای هدفی هستند که در فعالیت در آنها می تواند شرکت را در مسیر راضی کردن مشتریان و کسب و اهداف مورد نظر یاری دهد. تمامی نمایندگان، کارگزاران و دیگر اجزای صنعت بیمه نیز می توانند با شناخت و انتخاب مناسب بازارهای هدف موجود، گامی موثر در فعالیت های خود بردارند.

 

 با آن بیمه همراه باشید: