از همین امروز تصمیم بگیرید

 

 

 

 

 

 

 

  1. از همین امروز تصمیم بگیرید فروشنده ای مطمئن و با عزت نفس شوید
  2. پیوسته ببینید که در حرفه خود بهترین هستید ، کسی را که ببینید ، به او تبدیل می شوید
  3. پیشاپیش تصمیم بگیرید بدون توجه به هر اتفاقی که بیفتد هرگز تسلیم نمی شوید. شکست در انتخاب شما نیست.
  4. رد شدن را شخصی ارزیابی نکنید. آن را بخشی از طبیعی از کار فروش بدانید، چیزی شبیه وضع هوا.
  5. از موفق ها و رهبران موجود در حرفه تان تبعیت کنید. ببینید آنهایی که بیشترین فروش را کرده اند چه اقداماتی صورت داده اند.
  6. از همین امروز تصمیم بگیرید در جمع 20 درصد بالای زمینه کاری خود قرار بگیرید. بخاطر داشته باشید کسی از شما باهوش تر نیست. کسی از شما باهوش تر نیست. کسی از شما بهتر نیست هرکاری را که دیگران با دلیل کرده اند، شما هم می توانید انجام بدهید.
  7. هر اقدامی را که فکر می کنید شما را موفق می کند، انجام بدهید. امتحانش کنید. هرچه بیشتر تلاش و امتحان کنید، امکان موفقیت شما افزایش پیدا می کند.

 

تنها در صورتی در سفر خود پیشرفت می کنیم که با هدفمان روبرو گردیم و مطمئن باشیم و باور کنیم که ما پیروز میدان خواهیم بود. _ اوریسون سوئت ماردن

 

 

 با آن بیمه همراه باشید: