ارزش و رﺿـــــــﺎﻳﺖ مشتری


ایجاد ارزش از مشتریان و کسب رضایت از آنها

ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﺎ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده اي از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳـﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺧﺎص را از ﺑﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨ ﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟

 آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ارزش و ﻣﻴــﺰان رﺿــﺎﻳﺘﻲ ﻛــﻪ ﻫــﺮ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد ﺑﺮاﻳﺸﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و ﺑــﺮ اﺳــﺎس آن ﺧﺮﻳــﺪ ﻣــﻲ ﻛﻨﻨـد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪ ﻣﺠﺪدًا ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧـﻮب ﺧﻮد ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﺎراﺿﻲ، ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻗﺒﺎ روي آورده و ﺑـﻪ ﺑـﻲ اﻋﺘﺒـﺎر ﻛـﺮدن ﻣﺤﺼـﻮل ﻧـﺰد دﻳﮕﺮان ﻣﻲ ﭘﺮدازند.

 

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻈﺎري ﻛﻪ در ﻣﺸﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ آﻧﻬﺎ انتظارات از محصول را بیش از حد پایین بیاورند ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﻲ اﺣﺘﻤﺎًﻻ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮي را ﺟﺬب ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد. اﮔﺮ هم ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ،باعث می شوند محصول انتظارات آنها را تامین نکند و آنها سرخورده شوند. ایجاد ارزش برای ﻣﺸﺘﺮي و کسب  رﺿﺎﻳﺖ او، ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺳﺖ.

 

با آن بیمه همراه باشید: